EGZAMINY ZALICZENIA Warszawa

ZASADY

Wykłady Akademii Polskiego Filmu są uznawane za zajęcia ogólnouniwersyteckie przez Uniwersytet Warszawski. Studenci UW za zaliczony jeden semestr otrzymują 6 punktów ECTS. Każdy semestr jest traktowany jako oddzielne zajęcia, choć 4 semestry stanowią ciągłość chronologiczną.  Zajęcia kończą się ZALICZENIEM NA OCENĘ.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest:

- wykupienie karnetu lub biletów na poszczególne zajęcia,

- rejestracja na APF w systemie USOS (nie dotyczy to wolnych słuchaczy, którzy starają sie o dyplom),

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności, należy podpisywać się na liście obecności własnoręcznie, podpisem według wzoru z dowodu osobistego).

TERMINY

Egzamin poprawkowy odbędzie się 6 marca o godzinie 15:30 w kinie ILUZJON.

UWAGA: Zaliczenie będzie polegało na udzieleniu krótkich odpowiedzi na pytania sformułowane w oparciu o listę zagadnień dostępną na stronie APF. Wymagana jest znajomość filmów z programu pierwszego semestru Akademii. Odpowiedzi muszą być w pełni samodzielne – przepisanie fragmentów artykułów internetowych lub książek będzie skutkowało niezaliczeniem.

WOLNI SŁUCHACZE

Wolni słuchacze, którzy starają się o dyplom, są także zobowiązani do obecności na zajęciach i zaliczenia każdego semestru na pozytywną ocenę. Powinni zgłosić się przed zajęciami do koordynatorki i poprosić o dopisanie do listy obecności.

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - SEMESTR I

Zaliczenie będzie polegało na udzieleniu krótkich odpowiedzi na kilkanaście otwartych pytań testowych. Czas na odpowiedź na każde z pytań będzie ograniczony. Przewidujemy pokaz fotosów i fragmentów filmów. Podstawowym podręcznikiem jest HISTORIA KINA POLSKIEGO. 1895-2014 Tadeusza Lubelskiego oraz nagrany na jego podstawie cykl wykładów wideo, a w szczególności:

cz. 1 - Początki kina na ziemiach polskich (1895-1918)

cz. 2 - Nasze kino nieme. Romantyzm strywializowany (1919-1929)

cz. 3 - Nasze kino klasyczne. Krzywe zwierciadło polskiej mentalności (1930-1939)

cz. 4 - Cztery drogi filmowców polskich w czasie II wojny światowej 

cz. 5 - Kino zideologizowane. Od kinofikacji do pacyfikacji (1945-1954)

cz. 6 - Epoka Szkoły Polskiej (1955-1961)

Studenci powinni znać etapy rozwoju polskiej kinematografii, treść filmów, tematykę, twórców (reżyserów, aktorów, scenarzystów, operatorów), autorów pierwowzorów literackich, okoliczności powstania, wydarzenia historyczne będące tłem filmu, umieć zinterpretować najważniejsze sceny.

Obowiązkowa jest znajomość treści wykładów, które odbywają sie podczas zajęć (są rejestrowane i dostępne w archiwum wykładów http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/archiwum-wykladow i na podstronach konkretnych filmów i reżyserów w dziale wideo).

Powinni także rozpoznawać na fotosach twarze aktorek i aktorów, którzy zagrali główne role w filmach z programu I semestru APF (Pola Negri, Jadwiga Smosarska, Kazimierz Junosza-Stępowski, Adam Brodzisz, Elżbieta Barszczewska, Jadwiga Andrzejewska, Helena Grossówna, Mieczysława Ćwiklińska, Eugeniusz Bodo, Józef Węgrzyn, Danuta Szaflarska, Jerzy Duszyński, Alina Janowska, Adolf Dymsza, Tadeusz Janczar, Tadeusz Łomnicki, Leon Niemczyk, Emil Karewicz, Roman Kłosowski).

biogramy, zdjęcia i filmografie wszystkich aktorów http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/aktorzy