EGZAMINY ZALICZENIA Warszawa

ZASADY

Wykłady Akademii Polskiego Filmu FABUŁA są uznawane za zajęcia ogólnouniwersyteckie przez Uniwersytet Warszawski. Studenci UW za zaliczony jeden semestr otrzymują 6 punktów ECTS. Każdy semestr jest traktowany jako oddzielne zajęcia, choć 4 semestry stanowią ciągłość chronologiczną.  Zajęcia kończą się ZALICZENIEM NA OCENĘ.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest:

- wykupienie karnetu lub biletów na poszczególne zajęcia,

- rejestracja na APF w systemie USOS (nie dotyczy to wolnych słuchaczy, którzy starają sie o dyplom),

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności, należy podpisywać się na liście obecności własnoręcznie, podpisem według wzoru z dowodu osobistego).

TERMINY

Egzamin po VI semestrze APF FABUŁA odbędzie się 4 i 11 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w kinie ILUZJON. Na te terminy nie trzeba się zapisywać.

Egzamin popołudniowy odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godzinie 17.00 w siedzibie FINA na ul. Wałbrzyskiej 3/5. Na ten termin obowiązują zapisy.

UWAGA: Zaliczenie będzie polegało na udzieleniu krótkich odpowiedzi na pytania sformułowane w oparciu o listę zagadnień dostępną na stronie APF. Wymagana jest znajomość filmów z programu pierwszego semestru Akademii. Odpowiedzi muszą być w pełni samodzielne – przepisanie fragmentów artykułów internetowych lub książek będzie skutkowało niezaliczeniem.

WOLNI SŁUCHACZE

Wolni słuchacze, którzy starają się o dyplom, są także zobowiązani do obecności na zajęciach i zaliczenia każdego semestru na pozytywną ocenę. Powinni zgłosić się przed zajęciami do koordynatorki i poprosić o dopisanie do listy obecności.

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - SEMESTR VI

Zaliczenie będzie polegało na udzieleniu krótkich odpowiedzi na kilkanaście otwartych pytań testowych. Czas na odpowiedź na każde z pytań będzie ograniczony. Przewidujemy pokaz fotosów i fragmentów filmów. Podstawowym podręcznikiem jest HISTORIA KINA POLSKIEGO. 1895-2014 Tadeusza Lubelskiego oraz nagrany na jego podstawie cykl wykładów wideo, a w szczególności:

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 10 - Po stanie wojennym. Solidarność osobnych (1982-1989)

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 11 - Kino Wolność (1990-2004)

HISTORIA KINA POLSKIEGO cz. 12 - Trudny powrót do Europy (2005-2014)

Studenci powinni znać etapy rozwoju polskiej kinematografii, treść filmów, tematykę, twórców (reżyserów, aktorów, scenarzystów, operatorów), autorów pierwowzorów literackich, okoliczności powstania, wydarzenia historyczne będące tłem filmu, umieć zinterpretować najważniejsze sceny.

Obowiązkowa jest znajomość treści wykładów, które odbywają sie podczas zajęć (są rejestrowane i dostępne w archiwum wykładów http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/archiwum-wykladow i na podstronach konkretnych filmów i reżyserów w dziale wideo).

Powinni także rozpoznawać na fotosach twarze aktorek i aktorów, którzy zagrali główne role w filmach z programu VI semestru APF. Biogramy, zdjęcia i filmografie wszystkich aktorów: http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/aktorzy