CALL FOR PAPERS

Czekamy na teksty wpisujące się w tematykę przygotowywanych tomów, ale także na artykuły niezwiązane z wiodącym tematem numeru.

Przyjmujemy również recenzje naukowe książek filmoznawczych dotyczących kinematografii polskiej.

Teksty prosimy przesyłać na adres: pleograf@fn.org.pl

 

Tematy kolejnych numerów:

Ironia

Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2018 roku 

W słownikach terminów filmowych rzadko pojawia się hasło „ironia”. Definicje tego pojęcia w słownikach terminów literackich dotyczą natomiast ironii w literaturze, w tekstach, w języku. A przecież film używa, oprócz tych wspólnych z literaturą, także innych, sobie właściwych środków wyrażania ironii, które, jak dotąd, zostały słabo opisane. Problem komplikuje jeszcze fakt, że ironia, zarówno w filmie, jak i w literaturze, często występuje wspólnie z groteską, parodią czy satyrą, a definicje tych kategorii komicznych są w kilku punktach zbieżne. Ironia może być tropem, może być układem zdarzeń, ale też wyrazem światopoglądu. Zdarza się więc, że pisząc o ironii w filmie, używamy tego terminu w sposób mało precyzyjny. Zresztą i na gruncie teorii literatury, nawet w momencie najbardziej przenikliwej refleksji nad tym problemem, czyli w okresie wczesnego romantyzmu, sformułowanie definicji ironii okazało się czymś bardzo trudnym, choć takie próby podejmowano. Søren Kierkegaard pisał, że ironia to absolutna nieskończona negatywność, Friedrich Schlegel – że transcendentalna bufoneria czy też permanentna parabaza, ale dodawał, że dla kogoś, kto jej nie ma, pozostaje ona, nawet najszczerzej ujawniona, zagadką. Interesują nas teksty teoretyczne badające, czym jest ironia w filmie. Jakie są jej rodzaje? Na jakich płaszczyznach filmu występuje? Jak się wyraża i w jakich celach jest używana? Czym wreszcie różni się od filmowej groteski, parodii czy satyry? Równie ważne wydają się pytania o historyczną ewolucję strategii ironicznych w polskim kinie i o twórców, dla których ironia była lub jest ważnym środkiem filmowego wyrazu. Czekamy na artykuły analizujące wszelkie rodzaje i przejawy ironii w polskim filmie fabularnym, dokumentalnym i animowanym.Kino najnowsze

Termin nadsyłania artykułów: 31 października 2018 roku 

Myśląc o polskim kinie najnowszym, możemy od razu – paradoksalnie – przywołać nienowe zgoła refleksje i oceny, każące porównywać je (najczęściej na niekorzyść) z kinem zachodnim, a także z jego własną, szacowną przeszłością. Tymczasem jednak badanie kina najnowszego wymaga nie łatwych ocen i ciągów skojarzeń, lecz narzędzi bardzo subtelnych. Nieuchronnie jest to bowiem projekt zawieszony między historią a przyszłością, polegający na konstruowaniu mapy wciąż zmieniającego się terytorium.

Do poświęconego „kinu najnowszemu” numeru „Pleografu” zapraszamy więc teksty odkrywające i sytuujące kolejne punkty i ścieżki na tej mapie. Interesuje nas pozycja na niej tak indywidualnych twórców, jak i zjawisk o szerszym wymiarze: nurtów, prawidłowości, tendencji, od tych najbardziej popularnych po te sytuujące swoje dokonania w obszarze między salą kinową a galerią sztuki. Jakie są instytucjonalne i medialne przemiany współczesnego kina, rodowody najmłodszych jego twórców, ewolucje artystyczne uznanych reżyserów? Jak wydarzenia z najnowszej historii przedostają się na filmowe ekrany, na jakie sposoby współcześni twórcy odkrywają przeszłość? Jak zmienia się współczesna publiczność, tak chętnie skądinąd wybierająca w kinach polskie filmy? Jakie gatunki i formy przekazu definiują najnowsze polskie kino, jakie są jego związki z innymi dziedzinami sztuki? Wreszcie: jakie koncepty teoretyczne i jakie deklaracje towarzyszą projektom artystycznym i popularnym polskiego kina? Zapraszamy do nadsyłania tekstów chwytających polskie  kino najnowsze w procesie stawania się, w kontekście jego własnej historii, równoległych fenomenów kina światowego oraz wizji i projektów na przyszłość. 

Kontakt

Klaudia Rachubińska
sekretarz redakcji

tel. 22 380 49 25
e-mail: pleograf@fn.org.pl

Adres redakcji:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

Redakcja

Rada naukowa

Recenzenci naukowi

Informacje dla autorów

CALL FOR PAPERS