Filmoterapia

Tytuł:

Filmoterapia

Autorzy:

Małgorzata Kozubek

Wydawca:

słowo/obraz terytoria

Wydanie:

Gdańsk 2016

Liczba stron:

342

Opis

„Książka Małgorzaty Kozubek jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu naukowym opracowaniem zagadnienia filmoterapii. […] Przesłanki tej metody autorka analizuje w rozległym kontekście kultury terapeutycznej, a także w ramach problematyki stricte filmoznawczej, związanej z percepcją filmu”.

Tadeusz Szczepański

 „Małgorzata Kozubek zadaje pytanie o możliwości teoretyczne, a także o szanse praktycznej skuteczności wykorzystania filmu do psychoterapii, a zwłaszcza do psychoterapii stosowanej w ramach resocjalizacji młodzieży społecznie nieprzystosowanej. Tak określony cel książki może mieć zastosowanie podwójne, teoretyczne i praktyczne […], co w przypadku pracy z dziedziny humanistyki jest wartością rzadką i cenną”.

Tadeusz Lubelski

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Przedmowa 5

Wprowadzenie 9

Stan badań 28 

CZĘŚĆ PIERWSZA: TEORIA 61 

Kultura terapeutyczna 63 

Kult(ura) indywidualizmu... 63

...kultura poradnikowa 70

Filmoterapia w obszarze kultury terapeutycznej 79 

Zagadnienia teoretyczne związane z odbiorem dzieła filmowego 107 

Zjawisko projekcji-identyfikacji: uczestnictwo uczuciowe 107

„Dobrze wiem, lecz pomimo wszystko...": wrażenie realności, pochwała kłamstwa i co z tego wynika 122

Emocje widza filmowego 135

O nieodzowności (aksjotycznie zorientowanych) nauk humanistycznych 144 

CZĘŚĆ DRUGA: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ 159 

Dobór filmów do terapii 161 

Film jako współczesna forma mitu 161

W stronę kina gatunków 182


Katharsis - nierozwiązana zagadka 192

Gatunki filmowe (niesłusznie?) pomijane w filmoterapii: horror i film pornograficzny 202

CZĘŚĆ TRZECIA: PRAKTYKA 219

Badania w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 221

Twórcza resocjalizacja 221

Podstawowe cele terapii oraz dobór filmów do badania 226

Realny świat/możliwy świat: młodzież w poszukiwaniu tożsamości 245

Cudownie i pożytecznie: wykorzystanie bajek i filmów zrealizowanych w konwencji baśniowej 270

Identyfikacja/empatia - pytanie o możliwość zwiększania wrażliwości empatycznej za pomocą filmu 273

Wnioski 283

Zakończenie 287

Przypisy 291

Bibliografia 310

Źródła internetowe 328

Filmy wykorzystane w badaniach 329

Aneksy 331

Indeks osób 339