Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka

Tytuł:

Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka

Redaktorzy:

Konrad Klejsa, Ewelina Nurczyńska-Fidelska

Wydawca:

Rabid

Wydanie:

Kraków 2008

Liczba stron:

532

Opis

Historia i polityka w istotny sposób warunkowały dzieje kina polskiego.  Poszczególne nurty i tendencje, biografie twórców, okoliczności produkcji  i i dystrybucji konkretnych dzieł oraz ich recepcja są bardzo często wyrazem owych dramatycznych dla każdej sztuki związków.

W niniejszej publikacji odnajdzie Czytelnik prace ujmujące problem „kino a polityka" z różnych punktów widzenia, zogniskowanych wokół kwestii pamięci kolektywnej, reprezentacji wydarzeń historycznych i strategii oporu wobec dominującego modelu ideologicznego.

Spis treści

Słowo wstępne   11

 

FILM I PROPAGANDA

Inga Leśniewska
Wpływ polityki na filmy dokumentalne o tzw. Ziemiach Odzyskanych. Studium przypadków   15

Joanna Preizner
Czytając między klatkami — stalinowski PRL w etiudach studentów łódzkiej szkoły filmowej z lat 1949-1954   33

Jolanta Lemann-Zajicek
Marzec '68 w szkole filmowej w Łodzi. Wydarzenia i konsekwencje   47

„SZKOŁA POLSKA": REINTERPRETACJE

Alicja Helman
Kilka refleksji o inspiracjach stylistycznych „szkoły polskiej"   61 

Jan Rek
Faraon Jerzego Kawalerowicza — wielki sen PRL-u   77

WAJDA. GLOSSARIUSZ

Mirosław Przylipiak
Refleksja nad dokumentalizmem w filmach fabularnych Andrzeja Wajdy    97

Tadeusz Lubelski
Przedwiośnie Andrzeja Wajdy. Dzieje niezrealizowanego projektu   119 

DWUGŁOS O ILUMINACJI

Tomasz Kłys
Polifonia i naoczność idei: Iluminacja Krzysztofa Zanussiego   141 

Don Fredericksen
Iluminacja Krzysztofa Zanussiego: psychologiczna forma i duchowa diagnostyka   165

KIEŚLOWSKI METAFIZYCZNY

Costica Bradatan
„Terror historii" w Przypadku Krzysztofa Kieślowskiego   177

Karl Skutski
Krzysztof Kieślowski: apostoł świeckiego humanizmu w nowej Europie   197

ŚWIADECTWA „SOLADARNOŚCI"

Adam Wyżyński
Filmowe świadectwa narodzin „Solidarności" i ich trudna droga na ekran   219

Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Między elegią a komedią. Obrazy stanu wojennego w kinie polskim   237

Konrad Klejsa
Pamięć i paralaksa. Notatki o filmie nowelowym Solidarność Solidarność   253

POLSKIE KINO WSPÓŁCZESNE — SPOJRZENIA Z ODDALI 

Michael Goddard
„Figura" postkomunistycznego pożądania? Role Katarzyny Figury, albo: jak polskie kino stawało się „popularne"   275 

Paul Coates
Ideologie sacrum i profanum: „Europa" oraz „wieś i miasto" w kinie polskim po 1989 roku   287

KRAINY DZIECIŃSTWA, KRAINY PAMIĘCI 

Natasza Korczarowska
Dzieciństwa raj (nie)utracony? Dziecko — polityka — świadectwo   299

Alicja Kisielewska
Na przekór mitom. Obraz Kresów Wschodnich w Bożej podszewce Izabelli Cywińskiej   309

Magdalena Saryusz-Wolska
Gdańskie ścieżki pamięci w perspektywie literackiej i filmowej   323

Kamila Żyto
Niebezpieczne związki — historia stosunków polsko-sowieckich w twórczości Roberta Glińskiego   335

SKRYWANE NAMIĘTNOŚCI 

Grażyna Stachówna
Socjalistyczne romanse, czyli gorzko-słodkie losy melodramatu w PRL-u   353 

Elżbieta Durys
Introdukcja w świat męski: Zaklęte rewiry Janusza Majewskiego   365 

Mariola Marczak
Zanussi namiętny   377

DYLEMATY KRYTYKI 

Margarete Wach
Happening w tresorze. Polskie kino a filmowe strategie subwersji w Europie Środkowej i Wschodniej (1945-1989) w świetle zachodniej recepcji   395

Iwona Guść
Zdiagnozowany: „artysta osobny" ze skłonnością do groteski, outsiderstwa, błazeństwa, minoderii i wielu innych odchyleń od normy... Szkic o recepcji twórczości Andrzeja Kondratiuka   413 

WOKÓŁ DOKUMENTU 

Andrzej Michalak
Przełom w polskim dokumencie — program artystyczny „szkoły krakowskiej" w kontekście przemian kulturowych i politycznych lat 1968 — 1971    435

Małgorzata Jakubowska
Trzy razy Dworzec Krzysztofa Kieślowskiego   447

POZA KINO GŁÓWNEGO NURTU 

Sarah Bowen
Krajobraz i wyobrażenia w filmach Jerzego Kuci   465

Andrzej Pitrus
Natalia LL i jej filmy z lat siedemdziesiątych — poza konceptualizm   475 

NOWE PERSPEKTYWY

Andrzej Gwóźdź

DVD jako paramedium kina, czyli historia filmu po nowemu (na przykładzie filmów Kazimierza Kutza)   489Indeks Wmów   511

Indeks nazwisk    523