EGZAMINY ZALICZENIA Warszawa

ZASADY

Wykłady Akademii Polskiego Filmu FABUŁA są uznawane za zajęcia ogólnouniwersyteckie przez Uniwersytet Warszawski. Studenci UW za zaliczony jeden semestr otrzymują 6 punktów ECTS. Każdy semestr jest traktowany jako oddzielne zajęcia, choć 4 semestry stanowią ciągłość chronologiczną.  Zajęcia kończą się ZALICZENIEM NA OCENĘ.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest:

- wykupienie karnetu lub biletów na poszczególne zajęcia,

- rejestracja na APF w systemie USOS (nie dotyczy to wolnych słuchaczy, którzy starają sie o dyplom).

TERMINY

Egzamin po II semestrze APF FABUŁA odbędzie się we wtorek 16 czerwca 2020 r. za pośrednictwem platformy online Kampus2. Na egzamin obowiązują zapisy do grup za pośrednictwem linku dostępnego na Forum aktualności na platformie Kampus2.

Grupy poranne startują o godzinie 10:00, 11:00 i 12:00.

Grupy popołudniowe startują o godzinie 17:00, 18:00 i 19:00.

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek 23 czerwca o godzinie 17:00 za pośrednictwem platformy online Kampus2. Osoby, które nie przystąpiły do pierwszego terminu oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną otrzymają dostęp do testu bez konieczności zapisywania się.

ZAGADNIENIA

Test będzie składał się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 4 pytań otwartych wymagających krótkich (np. podanie tytułu, nazwiska reżysera lub aktora) lub nieco dłuższych (np. scharakteryzowanie nurtu czy zjawiska w historii filmu) odpowiedzi. Czas na jego rozwiązanie to 60 minut. Podstawę programową obowiązującą na teście stanowi treść wykładów zamieszczonych na platformie Kampus2.