EGZAMINY ZALICZENIA Warszawa

ZASADY

Wykłady Akademii Polskiego Filmu FABUŁA są uznawane za zajęcia ogólnouniwersyteckie przez Uniwersytet Warszawski. Studenci UW za zaliczony jeden semestr otrzymują 3 punkty ECTS. Każdy semestr jest traktowany jako oddzielne zajęcia, choć 4 semestry stanowią ciągłość chronologiczną.  Zajęcia kończą się ZALICZENIEM NA OCENĘ.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia na ocenę jest:

- wykupienie karnetu lub biletów na poszczególne zajęcia,

- rejestracja na APF w systemie USOS,

- maksymalnie 3 nieobecności 

ZAGADNIENIA

Test będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz kilku pytań otwartych wymagających krótkich (np. podanie tytułu, nazwiska reżysera lub aktora) lub nieco dłuższych (np. scharakteryzowanie nurtu czy zjawiska w historii filmu) odpowiedzi. Czas na jego rozwiązanie to 60 minut. Podstawę programową obowiązującą na teście stanowi treść wykładów oraz informacje historycznofilmowe o filmach z programu II semestru.

TERMIN 

Egzamin z semestru III odbędzie się 31.01.2024 o godz. 11:30 w kinie Iluzjon w Sali Stolica.