Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego

Tytuł:

Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego

Autorzy:

Marcin Giżycki

Wydawca:

Wydawnictwo Małe

Wydanie:

Warszawa 1996

Liczba stron:

142

Opis

Książka ta stanowi syntezę dorobku twórców awangardy polskiej okresu międzywojennego w szeroko pojętej sferze filmu. Jako detektyw i archeolog eksperymentalnych prac filmowych dwudziestolecia Giżycki zmierza do odpowiedzi na pytanie, czy mieliśmy awangardę filmową, czy też raczej film w kręgu szeroko pojmowanej awangardy artystycznej? Giżycki opowiada się za tym drugim. Wierzy jednak, że w swej istocie sztuka filmowa jest wobec poezji, sceny, malarstwa i muzyki zjawiskiem jeśli nie przeciwstawnym, to przynajmniej autonomicznym.

Spis treści

1. Wstęp  11 

2. Problem awangardy filmowej w Polsce i na świecie 17 

3. Przed 1930: Niespełnione kino ekspresjonistów i konstruktywistów  27 

4. Kino niezależne Franciszki i Stefana Themersonów 41 

5. Pod urokiem „Symfonii wielkiego miasta": Janusz Maria Brzeski, Kazimierz Podsadecki i inni  77

6. Kino według Awangardy Krakowskiej  101 

7. Wielka Reforma Teatru a kino: Leon Schiller   109

8. Uwagi końcowe   121

Aneksy: 
A. Hipotetyczna rekonstrukcja filmu „Or" Jalu Kurka 125 

B. Kronika wydarzeń filmowych w kręgu awangardy   129

Nota bibliograficzna   137 

Indeks nazwisk  138
Indeks filmów i projektów filmowych  141
Summary  143