Polska Ludowa w edukacji historycznej

Tytuł:

Polska Ludowa w edukacji historycznej

Autorzy:

Maciej Fic

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydanie:

Katowice 2019

Liczba stron:

220

Opis

Praca stanowi połączenie rozważań teoretycznych i propozycji praktycznych rozwiązań, dotyczących okresu Polski Ludowej, przydatnych w procesie szkolnej i pozaszkolnej edukacji historycznej. W tomie przedstawiono sposób wykorzystania różnorakich środków dydaktycznych, których świadome i poprawne stosowanie jest niezbędne w procesie nauczania-uczenia się (anegdoty, filmu dokumentalnego, filmu fabularnego, fotografii, muzyki popularnej, plakatu i prasy). Zaproponowano również istotną dla kształcenia umiejętności historycznych metodę oral history oraz zaoferowano zapoznanie się z propozycjami działań szeregu instytucji, które dokumentują miniony okres (Archiwum Historii Mówionej, Ośrodka Karta i Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej).

Tom powinien okazać się szczególnie przydatny dla nauczycieli i studentów historii, ale także osób zajmujących się popularyzacją nauki w ramach tak popularnej ostatnio formuły public history.

Spis treści

Wstęp (Maciej Fic)   7
Marek Białokur
Anegdota, dowcip, kawał jako źródła edukacji o Polsce Ludowej   13
Barbara Techmańska, Małgorzata Skotnicka-Palka
Fotografia „opozycyjna” jako źródło edukacji o Polsce Ludowej   27
Maciej Fic
Muzyka rockowa jako źródło edukacji o Polsce Ludowej   38
Magdalena Ficoń
Plakat jako źródło edukacji o Polsce Ludowej   53
Małgorzata Strzelecka
Prasa jako źródło edukacji o Polsce Ludowej
(casus „Tygodnika Powszechnego”)   65
Anna Maciąg, Izabela Lewandowska
Metoda oral history w edukacji i badaniach nad Polską Ludową
(casus Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta
i Domu Spotkań z Historią w Warszawie)   84
Marek Kosma Cieśliński
„Ślady w kadrach”
Film dokumentalny jako źródło edukacji o Polsce Ludowej
(casus Polskiej Kroniki Filmowej)   101
6 Spis treści
Dariusz Gołębiowski
„Klient w krawacie jest mniej awanturujący się”
Film komediowy jako źródło edukacji o Polsce Ludowej
(casus kinematografii Stanisława Barei)   110
Krystian Kazimierczuk
Film fabularny jako źródło edukacji o Polsce Ludowej
(casus Śmierci jak kromki chleba Kazimierza Kutza)   120
Anna Gołębiowska
Polska Ludowa w edukacji historycznej Anno Domini 2017   130
Ryszard Mozgol
Nauczanie o Polsce Ludowej w edukacji pozaszkolnej
na przykładzie działalności Instytutu Pamięci Narodowej   145
Małgorzata Laburda-Lis
Nauczanie o Polsce Ludowej w edukacji pozaszkolnej
na przykładzie Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie   160
Robert Ciupa
Nauczanie o Polsce Ludowej w edukacji pozaszkolnej
na przykładzie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności   167
Joanna Lusek
Nauczanie o Polsce Ludowej w edukacji szkolnej i pozaszkolnej —
projekt Archiwum Historii Mówionej „e-historie.pl”   176
Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury   201
Summary   217
Zusammenfassung   218