EGZAMINY ZALICZENIA
Łódź

Zgodnie z rozporządzeniem J M Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w związku z epidemią koronawirusa uległy zmianie warunki uzyskania zaliczeń z przedmiotów realizowanych w ramach kursów uniwersyteckich. Dotyczy to również przedmiotu ogólnouczelnianego Akademia Filmu Polskiego.
Warunkiem zaliczenia nie będzie - z przyczyn oczywistych - obecność na zajęciach.

Studenci mogą otrzymać zaliczenie w dwóch proponowanych wariantach:
1. Egzamin ustny w formie zdalnej (termin: 16.02, godz. 10.00-15.00).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie kamery umożliwiającej egzaminatorowi identyfikację studenta ze zdjęciem umieszczonym przy adresie mailowym w usosie.
 
2. Esej zaliczeniowy - na ocenę dst (3) 
Praca tematycznie związana z omawianymi w bieżącym semestrze filmami. Może dotyczyć twórczości wybranego reżysera, nurtu bądź zjawiska, omówienia jednego filmu lub grupy filmów. Objętość 4-5 stron znormalizowanego maszynopisu. Termin: do końca sesji poprawkowej czyli 7.03.2021 r.
Uwaga: esej nie jest tożsamy z recenzją
 
Do końca stycznia proszę o przesyłanie na adres:
deklaracji chęci uczestniczenia w jednej wybranej formie zaliczenia.