EGZAMINY ZALICZENIA
Łódź

Zgodnie z rozporządzeniem J M Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w związku z epidemią koronawirusa uległy zmianie warunki uzyskania zaliczeń z przedmiotów realizowanych w ramach kursów uniwersyteckich. Dotyczy to również przedmiotu ogólnouczelnianego Akademia Filmu Polskiego.
Warunkiem zaliczenia nie będzie - z przyczyn oczywistych - obecność na zajęciach.

Studenci mogą otrzymać zaliczenie w trzech proponowanych wariantach:
1. Esej zaliczeniowy - na ocenę dst (3) 
Praca tematycznie związana z omawianymi w bieżącym semestrze filmami. Może dotyczyć twórczości wybranego reżysera, nurtu bądź zjawiska, omówienia jednego filmu lub grupy filmów. Objętość 4-5 stron znormalizowanego maszynopisu. 
Uwaga: esej nie jest tożsamy z recenzją
2. Egzamin ustny w formie zdalnej (termin: 29.06, godz. 10.00-13.00). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie kamery umożliwiającej egzaminatorowi identyfikację studenta ze zdjęciem umieszczonym przy adresie mailowym w usosie
3. Egzamin ustny w tradycyjnej formule (termin w wyznaczonej przez J M Rektora sesji   - zgodnie z rozporządzeniem sesja ta rozpocznie się 24.08)
Do końca maja proszę o przesyłanie na adres natasza.korczarowska@filologia.uni.lodz.pl deklaracji chęci uczestniczenia w jednej wybranej formie zaliczenia.