REGULAMIN
Łódź

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU W ŁODZI


1. Akademia Polskiego Filmu w Łodzi jest projektem edukacyjnym poświęconym historii polskiej kinematografii organizowanym przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

2. Zajęcia APF odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki. Obejmują wykład oraz dwie projekcje filmowe.

3. Jedne zajęcia trwają ok. 4-5 godzin zegarowych, w zależności od długości trwania projekcji. Jeden semestr obejmuje 12-14 zajęć.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane polskim filmem.

5. Autorem programu APF jest konsultant naukowy APF dr Rafał Marszałek, nad przebiegiem zajęć oraz przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy semestru prof. Natasza Korczarowska-Różycka, a sprawy organizacyjne prowadzi koordynator projektu.

6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest płatne. Aby brać udział w projekcie, należy wykupić semestralny karnet (dostępny w kasie kina oraz online) lub indywidualne bilety na poszczególne zajęcia.

7. Zajęcia APF mogą być zaliczane jako zajęcia fakultatywne przez studentów UŁ.

8. Cztery semestry zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Z punktu widzenia dydaktycznego każdy semestr stanowi jednak odrębny kurs.

9. Dla studentów chcących zaliczać zajęcia APF jako przedmiot fakultatywny obecność na wykładach i projekcjach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

10. Sprawy organizacyjne związane z porządkiem zajęć, obecnością na zajęciach, rejestracją w USOS prowadzi koordynator projektu.

11. Nad przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy APF Łódź.

12. Semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego. Zaliczenie przeprowadza opiekun naukowy.

13. Po zaliczeniu na pozytywną ocenę wszystkich 4 semestrów (niekoniecznie w porządku chronologicznym) można otrzymać dyplom.

14. Uczestnictwo w zajęciach APF jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.