REGULAMIN
Łódź

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU W ŁODZI


1. Akademia Polskiego Filmu w Łodzi jest projektem edukacyjnym poświęconym historii polskiej kinematografii organizowanym przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

2. Zajęcia APF odbywają się raz w tygodniu. Obejmują wykład oraz dwie projekcje filmowe.

3. Jedne zajęcia trwają ok. 4-5 godzin zegarowych, w zależności od długości trwania projekcji. Jeden semestr obejmuje 12-14 zajęć.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane polskim filmem.

5. Autorem programu APF jest konsultant naukowy APF dr Rafał Marszałek, nad przebiegiem zajęć oraz przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy semestru, a sprawy organizacyjne prowadzi koordynator projektu.

6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest płatne. Aby brać udział w projekcie, należy wykupić semestralny karnet (dostępny w kasie kina) lub indywidualne bilety na poszczególne zajęcia.

7. Zajęcia APF mogą być zaliczane jako zajęcia fakultatywne przez studentów uczelni, które podjęły współpracę z AFP. Szczegółowe warunki zaliczeń APF ustalają indywidualnie uczelnie i wydziały biorące udział w projekcie.

8. Cztery semestry zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Z punktu widzenia dydaktycznego każdy semestr stanowi jednak odrębny kurs.

9. Dla studentów chcących zaliczać zajęcia APF jako przedmiot fakultatywny obecność na wykładach i projekcjach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

10. Semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego semestru. Zaliczenie przeprowadza opiekun naukowy, a w razie dużej liczby chętnych również inne osoby będące pracownikami naukowymi Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego.