Historia na ekranie Polski Ludowej

Tytuł:

Historia na ekranie Polski Ludowej

Autorzy:

Piotr Kurpiewski

Wydawca:

Wydawnictw Uniwersytetu Gdańskiego

Wydanie:

Gdańsk 2017

Liczba stron:

304

Opis

Na polskim rynku wydawniczym nie pojawiła się jak dotąd książka poświęcona polskim filmom historycznym z okresu PRL. Syntezy rodzimej X Muzy zawierają dużo informacji na temat związków kina i historii, jednak z racji swych ogólnych założeń, nie opisują tego interesującego tematu w sposób dogłębny i wyczerpujący. Polski film historyczny ma ponad stuletnią tradycję – pierwsze tego typu produkcje pojawiły się na ziemiach polskich jeszcze w czasach zaborów przed I wojną światową. W dwudziestoleciu międzywojennym rodzime kino wielokrotnie podejmowało historyczne wątki, a Józef Lejtes, uznawany za najważniejszego twórcę międzywojnia, traktował wycieczki w głąb polskiej przeszłości jako swoistą wizytówkę artystyczną. Kinematografia PRL opierała się w znacznym stopniu na poszerzonej refleksji historyczno-historiozoficznej i podczas tak długiego (jak na dzieje X Muzy) okresu historycznofilmowego  wyprodukowano w Polsce setki produkcji poświęconym refleksjom na temat bliższej i dalszej przeszłości. O dużej wadze kina historycznego Polski Ludowej może świadczyć również fakt, że na siedem Oscarowych nominacji w latach istnienia PRL, aż sześć dotyczyło filmów, dla których tłem były wydarzenia historyczne. Jednym z istotniejszych wątków książki będzie wskazanie i opisanie propagandowej funkcji kina historycznego PRL. Po 1989 roku historia nadal jest ważnym elementem rodzimej kinematografii, a od powstania w 2005 roku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej widać, że tematyka historyczna jest jednym z głównych tematów poruszanych przez polskich twórców.

Monografia Historia na ekranie Polski Ludowej ma stanowić uzupełnienie luki na polskim rynku filmoznawczym. Szerokość tematyki (w PRL wyprodukowano kilkaset filmów historycznych) wymusza na autorze przyjęcie odpowiednich warunków metodologicznych w podziale materiału filmowego.

Spis treści

Uwagi wstępne   9

Cele badawcze, stan badań, źródła wykorzystane w książce,
konstrukcja rozprawy, selekcja materiału analitycznego   10

Film historyczny – trudności z gatunkową definicją. Stan badań dotyczący związku filmu i historii   14

Polityka historyczna Polski Ludowej – tematy wiodące. Doktrynalne aspekty polityki historycznej PRL   27

Z dziejów polskiego filmu historycznego przed 1939 rokiem. Odrodzenie polskiej kinematografii po drugiej wojnie światowej   31

Kino historyczne – pierwsze próby na ziemiach polskich w latach 1912–1918   32

Polski film historyczny w dwudziestoleciu międzywojennym   33


Rozdział 1. „Chłop potęgą jest i basta!” – polska kinematografia historyczna w czasach realizmu socjalistycznego oraz w okresie przełomu Października ’56 (1949–1956/1957)   39


Powstanie kinematografii Polski Ludowej w latach 1945–1949   39

Kontekst historyczny epoki, polityka historyczna w czasach stalinizmu   40

Moniuszko w czerwonej Halce   44

Kulisy realizacji Warszawskiej premiery   45

Recepcja Warszawskiej premiery   46

Stanisław Moniuszko twórcą ludowym, arcyludowym   49

Fryderyk Chopin i jego rewolucyjny entourage   53

Kulisy realizacji Młodości Chopina   53

Recepcja Młodości Chopina   55

Fryderyk Chopin dojrzewa do rewolucyjnych czynów   57

„Nad Czorsztynem się błyska. O Kostce-Napierskim opowieść (nie)prawdziwa”   69

Kulisy realizacji Podhala w ogniu   71

Recepcja Podhala w ogniu w prasie   75

Kostka-Napierski – niestrudzonym bojownikiemo wolność dla chłopów   76

Wnioski   79

Film historyczny lat pięćdziesiątych – uwagi na temat estetyki i cech wyróżniających   80


Rozdział 2. Polskie kino historyczne „małej stabilizacji” (1956/57–1971)   84


Kontekst historyczny, polityka historyczna ekipy Władysława Gomułki   84

W cieniu uchwały... Uchwała Sekretariatu KC a model kina historycznego w Polsce w latach sześćdziesiątych   86

Krzyżacy – pierwszy supergigant polskiej kinematografii   87

Kulisy realizacji filmu   88

Recepcja Krzyżaków w czasach PRL i po 1989 roku   89

Krzyżacy jako modelowy przykład antyniemieckiej propagandy   91

Faraon walczy z kapłanami   95

Kulisy realizacji Faraona   96

Recepcja Faraona w prasie   99

Antyreligijny wymiar Faraona – analogie do czasów PRL, Faraon jako traktat filozoficzno-polityczny   104

Pierwsza połowa XIX wieku na ekranie PRL   107

Tonacja polemiczna – dyskutujemy o Popiołach 108

Tonacja satyryczna – farsowe ujęcie postaci Napoleona  121

Tonacja liryczna – podzwonne dla Romantycznych   124

Czy bronić czci Hrabiny Cosel? Romans Hrabiny Cosel z telewizją   126

Trylogia Henryka Sienkiewicza na ekranie PRL – problemy i kompromis   129

Czy i jak ekranizować Sienkiewicza? – problemy z warstwą sakralną Trylogii   129

Zatopiony Ford, czyli Aleksander Ford nie realizuje Potopu   134

Jerzy Hoffman realizuje pierwszą część swej idée fixe – Pan Wołodyjowski   142

Filmy historyczne adresowane do dzieci i młodzieży   146

Historia żółtej ciżemki   147

Dzieci muszą wiedzieć, że Panienka z okienka mieszkała w polskim Gdańsku   148

Pierścień księżnej Anny   149

Wnioski   150

Film historyczny lat sześćdziesiątych – uwagi na temat estetyki i cech wyróżniających   151


Rozdział 3. Pomiędzy dawnymi a nowymi laty. Projekty filmowe realizowane w okresie zmian na szczytach władzy PRL   154


Zmiany w rozłożeniu akcentów polityki historycznej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych   154

Bolesław Śmiały epigonem okresu gomułkowskiego   155

Kulisy realizacji Bolesława Śmiałego   155

Recepcja Bolesława Śmiałego w prasie   160

Ekranowa konstrukcja konfliktu o władzę – analogie do czasów PRL   162

Świecki Mikołaj Kopernik buntuje się przeciw Kościołowi katolickiemu. Casus Kopernika Ewy i Czesława Petelskich   165

Kulisy realizacji Kopernika   165

Recepcja Kopernika w prasie   171

„Rzeczą ludzką jest dochodzić prawdy”, świeckiej prawdy   175

Gniazdo – filmowa opowieść o początkach państwa polskiego   180

Kulisy realizacji Gniazda   181

Recepcja Gniazda w prasie   186

„Pierwsza Polska” Mieszka – „Druga Polska” Gierka   190

Wnioski   193

Rozdział 4. Dekada Gierka. Próby stworzenia nowej formuły kina historycznego   195


Kontekst historyczny, polityka historyczna w czasach gierkowskich   195

Polskie kino historyczne lat siedemdziesiątych   196

Idée fixe Jerzego Hoffmana część druga – 535 dni Potopu   197

Kulisy realizacji Potopu   197

Recepcja Potopu   198

Potop najlepszym filmem historycznym Polski Ludowej?   200

Kazimierz „Edward Gierek” Wielki? Historyczny supergigant Ewy i Czesława Petelskich wyśnionym snem władz PRL   202

Kulisy realizacji Kazimierza Wielkiego   202

Recepcja Kazimierza Wielkiego – krytyczny odbiór filmu w prasie   206

Kazimierz Wielki – nieudana historyczna parabola   210

Komunistyczna hagiografia rewolucyjna – Jarosław Dąbrowski   214

Kulisy realizacji Jarosława Dąbrowskiego   214

Recepcja Jarosława Dąbrowskiego   217

Neosocrealizm filmowy na przykładzie Jarosława Dąbrowskiego   218

Nieudane powstania – przykład Pasji Stanisława Różewicza   220

Kulisy realizacji Pasji   220

Recepcja Pasji   221

Estetyczne zwycięstwo Różewicza   223

Historyczne żarty – o Ojcu królowej słów kilka   224

Produkcje osobne z historią w tle.   226

Gdzie Diabeł...?   226

Jam jest Janosik!   228

Warszawskie Zaczarowane podwórko   228

Polski film historyczny na tle przemian estetycznych zachodzących w produkcji światowej w latach siedemdziesiątych XX wieku. Uwagi na temat biografistyki filmowej   229


Rozdział 5. Ostatnia dekada PRL. Kino historyczne 1980–1989   233


Kontekst historyczny, polityka historyczna w ostatniej dekadzie istnienia Polski Ludowej   233

„Nie będziemy o różnicę wiar krwi przelewać...” – Klejnot wolnego sumienia ...   235

Skomplikowana sprawa Dantona Andrzeja Wajdy   238

Epitafium Polski jagiellońskiej   241

Sugestywny obraz powstania styczniowego – Wierna rzeka   243

Kulisy realizacji Wiernej rzeki   243

Recepcja Wiernej rzeki   244

Wierna rzeka ostatnim historycznym „półkownikiem” PRL   244

Historia w kostiumie. Produkcje popularno-historyczne
pierwszej połowy dekady   247

Produkcje historyczne końca epoki Polski Ludowej   249

Desperacka rola Desperacji   249

Żelazna ręka w szlacheckiej Rzeczpospolitej   253

Napoleon Bonaparte – Jeniec Europy w ostatnich latach swego życia   253

Czarny wąwóz – opowieść o kłamstwie   255

Francois Villon – poeta spod szubienicy   256

Produkcje osobne z historią w tle.   257

Poetyckie filmy metafizyczne   257

Alchemik – gatunkowa hybryda   259

Lawa jako adaptacja arcydzieła dramatu romantycznego   259

Wnioski   260

Film historyczny lat osiemdziesiątych – uwagi na temat estetyki i cech wyróżniających   260

Zamiast zakończenia   262

Wkładka z ilustracjami   265

Literatura   277

Podziękowania   292

Indeks osób   294

Indeks filmów   302