SZKOŁA POLSKA – powroty

Tytuł:

SZKOŁA POLSKA – powroty

Redaktorzy:

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Bronisława Stolarska

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wydanie:

Łódź 1998

Liczba stron:

191

Opis

WPROWADZENIE

Waga zjawiska, jakim w historii kina była „szkoła polska" skłania do ciągłych do niej powrotów. Spory o sens ideowy, intelektualny i artystyczny „szkoły" trwają. Zgromadzone w tym tomie szkice są także tego dowodem Książka ta nie uzurpuje sobie prawa do ogarnięcia wszystkich wątków i zagadnień, które pojawiają się w polu współczesnej recepcji „szkoły polskiej". Jest jedynie zbiorem tekstów, których autorzy powracają do pytań o istotę zjawiska traktowanego jako szkoła artystyczna i prawomocność takiej jego klasyfikacji. Podejmują próby nowych odczytań tak konkretnych dzieł filmowych, jak i tendencji tematycznych i artystycznych w formacji tej wyróżnianych. Są w tym zbiorze także artykuły analizujące konteksty polityczne, w których „szkoła polska" rodziła się i umierała. Ich znajomość staje się szansą nowych odczytań i interpretacji zarówno tego, co było artystycznym dorobkiem „szkoły", jak i tego, co ważyło o jej losach. Tom przynosi też teksty, które są świadectwem nowych odczytań klasycznych dzieł „szkoły" przez najmłodszą generację odbiorców. Dowodzą one, że filmy można traktować w pewnym oderwaniu od historyczno-politycznego kontekstu i widzieć głęboki uniwersalizm ich sensów. Ta wielość spojrzeń przekonuje, że „szkoła polska" nie jest zamkniętym rozdziałem dziejów kina, lecz ciągle żywą jego tradycją.

Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Bronisława Stolarska

Spis treści

Wprowadzenie   3

Marek Hendrykowski — „Polska szkoła filmowa" jako formacja artystyczna   5

„The Polish Film School" as an Artistic Formation   22

Ewelina Nurczyńska-Fidelska — „Szkoła" czy autorzy? Uwagi na marginesie doświadczeń polskiej historii filmu   23  

The „School" or the Authors? Remarks in a Margin of the Experience of the Polish History of Film   32

Ewelina Nurczyńska-Fidelska — „Czarny realizm". O stylu i jego funkcji w filmach nurtu współczesnego   33

„Black Realism". About Style and its Function in Contemporary Films   47

Grażyna Stachówna — „Pożegnania czas już przekroczyć próg..." Wątki melodramatyczne w filmach „szkoły polskiej"   49

„Pożegnania czas już przekroczyć próg..." (It is time to say farewell...) Melodramatic Plots in the Films of the „Polish School"   61

Bronisława Stolarska — Wobec Apokalipsy. Świadectwa Stanisława Różewicza   63

Referring to Apocalypse. Testimonies by Stanisław Różewicz   79

Tadeusz Lubelski — Z Samarkandy do Bystrzycy, czyli o perypetiach filmu Nikt nie woła   81

From Samarkanda to Bystrzyca, that is about the Vicissitudes of the Film Nikt nie woła (Nobody is Calling)   96

Magdalena Krośnicka — Sacrum według Wajdy. Przestrzeń sakralna w filmach: Lotna, Kanał, Popiół i diament   99

Sacrum According to Wajda. Sacred Space in the Films: Lotna (A Flying Squad), Kanał (A Sewer), Popiół i diament (Ash and A Diamond)   117

Małgorzata Jakubowska — Funkcja dialogu w konstrukcji sytuacji tragicznej bohaterów Popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy i Pętli Wojciecha J. Hasa   119

The Function of Dialogue in Constructing the Tragic Situation of the Characters in Popiół i Diament (Ash and A Diamond) by Andrzej Wajda and Pętla (A Loop) by Wojciech J. 1-las   128

Ewa Gębicka — Partia i państwo a kino. Przypadek „szkoły polskiej". O ideologicznym stylu odbioru filmów i jego konsekwencjach   129

The Party and State in Relation to the Cinema. The Case of the „Polish School"  The Ideological Style of Film Perception and its Consequences   144

Jolanta Lemann — „Czarna seria" polskiego dokumentu — kreatorzy i aktorzy  145  

The „Black Series" of Polish Documentaries — Creators and Actors   162

Edward Zajićek — „Szkoła polska". Uwarunkowania organizacyjne i gospodarcze   165

The „Polish School" — the Organizational and Economic Context   189