REGULAMIN Kraków

REGULAMIN AKADEMII POLSKIEGO FILMU W KRAKOWIE

  1. Niniejszy Regulamin Akademii Polskiego Filmu w Krakowie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestniczenia i zaliczenia zajęć realizowanych w ramach Akademii Polskiego Filmu w Krakowie.

2. Akademia Polskiego Filmu w Krakowie, zwana dalej „APF”, jest projektem edukacyjnym poświęconym historii polskiej kinematografii organizowanym przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i współfinansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

3. Zajęcia w ramach APF odbywają się raz w tygodniu na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, obejmują wykład oraz jedną lub dwie projekcje filmowe. Zajęcia są przeznaczone dla studentów Krakowskiej Akademii oraz słuchaczy Krakowskiej Akademii Seniora.

4. W zależności od rodzaju projektu (kurs dwuletni, roczny, semestralny) zajęcia trwają ok. 5-6 godzin lub ok. 3 godzin zegarowych, w zależności od czasu trwania projekcji. Jeden semestr obejmuje 12-14 zajęć, a cały projekt trwa 1, 2 lub 4 semestry.

5. Autorem programu APF jest konsultant naukowy APF dr Rafał Marszałek, a nad przebiegiem zajęć oraz przeprowadzaniem zaliczeń na ocenę czuwa opiekun naukowy (koordynator) semestru z ramienia Krakowskiej Akademii.

6. Uczestnictwo w zajęciach APF jest bezpłatne. Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do właściwego dziekanatu (studenci KA AFM).

7. Cztery, dwa lub jeden semestr zajęć APF stanowią ciągłość chronologiczną. Z punktu widzenia dydaktycznego każdy semestr stanowi jednak odrębny kurs.

8. Dla studentów chcących zaliczyć zajęcia APF jako przedmiot fakultatywny/obowiązkowy obecność na wykładach i projekcjach jest obowiązkowa (minimum 7 obecności w semestrze).

9. Każdy semestr zajęć APF kończy się zaliczeniem na ocenę, którego forma jest ustalana przez opiekuna naukowego semestru. Zaliczenie przeprowadzają opiekunowie naukowi semestru.

10. Słuchacze Krakowskiej Akademii Seniora, aby zaliczyć semestr muszą mieć przynajmniej minimalną liczbę obecności na zajęciach (minimum 7 obecności).

11. Zaliczenie kursu APF trwającego 4 semestry kończy otrzymanie dyplomu ukończenia kursu, który wydaje Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. W przypadku innych realizowanych programów APF dyplomy nie są przyznawane.

12. Wszelkie sprawy organizacyjne związane z APF należą do kompetencji koordynatora projektu.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.