Historia filmu polskiego, Tom III: 1939-1956

Tytuł:

Historia filmu polskiego, Tom III: 1939-1956

Redaktorzy:

Jerzy Toeplitz

Wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Wydanie:

Warszawa 1974

Liczba stron:

533

Spis treści

SPIS TREŚCI

Tom lll 1939-1956

Przedmowa  9

Część pierwsza
FILM POLSKI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 — 1945

I W kraju walczącym i okupowanym Stanisław Ozimek  17
Kroniki września. Film na usługach niemieckiej propagandy w Generalnej Guberni (Bohdan Ziółkowski). Film w konspiracji. Kamery na barykadach.

II Film polski na obczyźnie Stanisław Ozimek   42
Pod niebem Francji. Biuro Filmowe nad Tamizą. Czołówki Filmowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Sekcja Filmowa Armii Polskiej; Sekcja Filmowa Kierownictwa Marynarki Wojennej; Sekcja Filmowa Wojsk Lotniczych; Sekcja Filmowa MON przy I Dywizji Pancernej). W Stanach Zjednoczonych. Od Jangi-Jul po Monte Cassino. Od Oki do Bugu.

Część druga
OD NACJONALIZACJI KINEMATOGRAFII DO ZJAZDU W WIŚLE 1945 — 1949

I Drogi rozwoju kinematografii Jerzy Toeplitz    77
Na prawym brzegu Wisły. Droga do nacjonalizacji. Dalsze przeobrażenia strukturalne. Sieć kinowa i jej repertuar. Produkcja. Przemysł fil-mowy. Kadry. W kręgu kultury filmowej. Założenia polityki filmowej.

II Film dokumentalny Wacław Świeżyński 101
Kroniki wojny i pokoju (Stanisław Ozimek). Polska Kronika Filmowa w służbie odbudowy. Sprawozdania filmowe. Publicystyka na ekranie. Dokument fabularyzowany. Impresja poetycka. Osiągnięcia i perspektywy.

III Film fabularny Barbara Mruklik    144
Pierwsze próby. Filmy o ludobójstwie. Jeszcze o okupacji. Tematyka współczesna. Bilans pierwszych lat.

IV Film oświatowy Irena Nowak-Zaorska 167
Kraków i  Żyrardów. Produkcja Instytutu Filmowego. Problemy rozpowszechniania.

V Krytyka i publicystyka filmowa Jadwiga Siekierska  175
Pierwsze kroki, O specyfice filmu — film sztuką syntetyczną. Film a inne sztuki. Recenzje filmowe.

Część trzecia
W KRĘGU RECEPT I SCHEMATÓW 1950 — 1954

I Drogi rozwoju kinematografii Jerzy Toeplitz         191
Od Generalnej Dyrekcji „Filmu Polskiego" do Centralnego Urzędu Kinematografii. Kina na wsi. Kina miejskie i ich repertuar. Produkcja. Przemysł filmowy. Kadry. W kręgu kultury filmowej. Zjazd w Wiśle i jego konsekwencje.

II Film fabularny Barbara Mruklik   223
Rozrachunki wiślańskie. Filmy „produkcyjne". Filmy sensacyjne. Filmy o tematyce wiejskiej. O młodzieży i dla młodzieży. Komedie. Spojrzenie w przeszłość. Osiągnięcia artystyczne. Bilans okresu. III Film dokumentalny Jadwiga Bocheńska 260 Polska Kronika Filmowa. Reportaż. Publicystyka na ekranie. Dokument historyczny. Filmy o sztuce. Dokument fabularyzowany. Teoria i praktyka.

IV Film oświatowy Irena Nowak-Zaorska 281
Prymat filmu instruktażowego. Filmy popularnonaukowe. Filmy szkolne. Problemy rozpowszechniania.

V Krytyka i publicystyka filmowa Jadwiga Siekierska   296
Pisma filmowe. Problematyka filmowa w czasopismach kulturalnych. O scenariuszu i polskiej twórczości filmowej. Krytyka krytyki. Recenzje.

VI Książki o filmie Danuta Palczewska   308
U źródeł inspiracji literackiej. Kłopoty z historią filmu.

Część czwarta
POCZĄTEK PRZEMIAN 1955 — 1956

I Drogi rozwoju kinematografii Jerzy Toeplitz    321
Przed likwidacją Centralnego Urzędu Kinematografii. Kina w mieście i na wsi. Produkcja pod znakiem Zespołów. Kadry. W kręgu kul-tury filmowej. Polityka filmowa.

II Film fabularny Barbara Mruklik  347
Na marginesie czasów przeszłych. Stare wzory w tematyce współczesnej. Na drodze poszukiwań tematycznych i formalnych. «Pokolenie» — zapowiedź polskiej szkoły filmowej. Bilans okresu.

III Film dokumentalny Jadwiga Bocheńska 366
Polska Kronika Filmowa. Reportaż. Publicystyka na ekranie. Dokument historyczny. Dokument fabularyzowany. Filmy o sztuce. Impresja poetycka. Początek przemian.

IV Film oświatowy Irena Nowak-Zaorska 375
Filmy instruktażowe. Filmy popularnonaukowe. Filmy szkolne. Problemy rozpowszechniania.

V Film anonimowany Andrzej Kossakowski 386
Tradycji nie było. Film rysunkowy. Film lalkowy.

VI Krytyka i publicystyka filmowa Jadwiga Siekierska    395
Pisma filmowe. Czasopisma kulturalne i literackie. Recenzje.

VII Książki o filmie Danuta Palczewska  407
O teorii filmu. Krytyka filmowa dyktuje nowe prawa. O historii filmu.

Przypisy    419

Filmografia Helena Opoczyńska   446

Polskie filmy fabularne 1947-1956. Filmy średnio- i krótkometrażowe 1940-1956 (wybór)

Bibliografia 478

Spis ilustracji 486

Skorowidze Helena Opoczyńska  492

Skorowidz nazwisk

Skorowidz filmów

Skorowidz rzeczowy