Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych

Tytuł:

Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych

Autorzy:

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Wydawca:

Wydawnictwo ASPRA

Wydanie:

Warszawa 2018

Liczba stron:

318

Opis

Dzieło (tego słowa nie używam na wyrost) "Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych" to bardzo ambitna próba utworzenia swoistego kompendium wiedzy na temat szeroko pojmowanych skutków cyfryzacji dla branży medialnej. Biorąc pod uwagę, że branża ta (obok programowania) jest jedną z pierwszych, która uległa pełnej cyfryzacji, poruszone zagadnienie ma znacznie szersze implikacje, obejmujące efekty szybko postępującej cyfryzacji całej gospodarki (...).
Połączenie bardzo udanego syntetycznego przeglądu teoretycznych i praktycznych implikacji cyfryzacji mediów dla Polski sprawia, że dzieło jest jednocześnie interesujące z punktu widzenia świata nauki, dydaktyki (studenci) i biznesu medialnego. Zawiera też liczne wątki dotyczące regulacji cyfrowych mediów interesujące dla ustawodawców i polityków oraz administracji państwowej".
prof. dr hab. Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Część I. Teoretyczne podstawy ekonomiki mediów

Rozdział 1. Media jako instytucje życia społecznego. Metateoria

ekonomiki mediów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

 1.1. Ekonomia polityczna mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

 1.1.1. Przemysły kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

 1.1.2. Kulturowy imperializm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

 1.1.3. Globalny imperializm mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

 1.1.4. Model propagandy medialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

 1.2. Studia kulturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

 1.2.1. Reinterpretacja znaczenia władzy kulturowej

 i ideologiczny charakter mediów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

 1.2.2. Jakościowe analizy publiczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

 1.2.3. Kulturowa hybrydyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Rozdział 2. Media jako podmiot gospodarki. Nurt mezoi mikroekonomiczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

 2.1. Media jako dobra ekonomiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

 2.2. Rynek podwójnego produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

 2.3. Struktura (organizacja) branży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

 2.4. Nowe teorie konkurencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

2.5. Koncentracja mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

 2.6. Konwergencja i dywergencja mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Rozdział 3. Nowe teorie w ekonomicznych analizach mediów

Gospodarka wiedzy i informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

 3.1. Gospodarka oparta na wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

 3.2. Społeczeństwo informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Rozdział 4. Nowa ekonomia mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

 4.1. Zmniejszenie kosztów produkcji mediów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

 4.2. Dekorporatyzacja i korporatyzacja mediów. . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

 4.3. Gospodarka uwagi (attention economy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

6 Spis treści

 4.4. Społeczna produkcja mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

 4.5. Ekonomia dobra wspólnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

 4.6. Gospodarka daru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

 4.7. Gospodarka dzielenia się (sharing economy) i gospodarka

 dostępu (access economy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

 4.8. Nieformalny obieg treści a ochrona praw autorskich . . . . . . . . . .118

Część II. Praktyczna analiza rynku mediów w Polsce

Rozdział 5. Udział mediów w gospodarce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

 5.1. Wydatki reklamowe na media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

5.2. Wartość rynku reklamowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

 5.3. Wydatki odbiorców na media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

5.4. Zmiany w konsumpcji mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

 5.5. Rynek mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

 5.6. Struktura rynku mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Rozdział 6. Rynek prasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

 6.1. Rynek dzienników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

 6.2. Rynek czasopism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

Rozdział 7. Rynek radiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207

 7.1. Radio publiczne i radio komercyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

 7.2. Radio ogólnokrajowe, ponadregionalne, regionalne i lokalne . . .220

 7.3. Radio uniwersalne i wyspecjalizowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224

 7.4. Radio analogowe i cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

Rozdział 8. Rynek telewizyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

 8.1. Czynniki kształtujące rynek telewizyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

 8.2. Struktura rynku telewizyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

 8.2.1. Rynek telewizji rozsiewczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

 8.2.2. Rynek usług audiowizualnych dostępnych przez internet. . .248

 8.3. Modele biznesowe telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309

Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311