Aleksander Jackiewicz

Tytuł:

Aleksander Jackiewicz

Redaktorzy:

Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wydanie:

Warszawa 2015

Liczba stron:

319

Opis

W polskiej kulturze filmowej Jackiewicz stanowił zjawisko barwne i wyraziste, przede wszystkim ze względu na bogactwo zainteresowań oraz śmiałość w łączeniu ich w oryginalną, choć niejednokrotnie dyskusyjną, myśl na temat współczesnej kultury. Przypomnienie jego poglądów, ponowny nad nimi namysł, pozwalają spojrzeć na tę niezwykle wszechstronną twórczość z dystansu, który zawarte w niej sądy, tezy i myśli poddaje refleksji, czasem rewizji czy wręcz negacji, jednak z pewnością uświadamia także, jak silny wpływ wywarł Jackiewicz na swoich współczesnych oraz kolejne pokolenia filmoznawców.

Kolejne tomy serii dotyczyć będą innych ważnych dla polskiej krytyki filmowej postaci, m.in. Krzysztofa Teodora Toeplitza, Bolesława Michałka, Krzysztofa Mętraka, Zygmunta Kałużyńskiego, Marii Kornatowskiej
Zamiarem redaktorów jest naszkicowanie obrazu krytyki oraz zrekonstruowanie roli, jaką niegdyś odgrywała. Być może okaże się to pomocne dla podjęcia dyskusji o specyfice, funkcji, a nawet zasadności istnienia krytyki filmowej w dzisiejszej rzeczywistości.
Barbara Giza i Piotr Zwierzchowski 

W tomie publikują: 

Barbara Giza, Marta Hauschild, Maryla Hopfinger, Beata Kosińska-Krippner, Ewa Mazierska, Daria Mazur, Teresa Rutkowska,  Piotr Skrzypczak, Karol Szymański, Dominik Wierski, Piotr Zwierzchowski.

Fragmenty / recenzje

Spis treści

Wstęp   7


Maryla Hopfinger Dług   9

Beata Kosińska-Krippner. Aleksander Jackiewicz — człowiek, którego zawsze zadziwiał fenomen ruchomych obrazków   17

Teresa Rutkowska. Film — początek romansu   40
Karol Szymański. Aleksander Jackiewicz wśród Dziewięciu gniewnych ludzi (1958-1964)   57
Ewa Mazierska. Aleksander Jackiewicz —publiczny intelektualista PRL-u   85
Barbara Giza Przypadek: adaptacja. O „wędrującym motywie" związków literatury i filmu w ujęciu Aleksandra Jackiewicza   102
Barbara Giza. Po „szkole polskiej". Refleksja Aleksandra Jackiewicza wobec artystycznych doświadczeń wybranych polskich literatów w filmie po roku 1960   118
Marta Hauschild. Film jako sztuka plemienna. Uwagi o kinowej „scenie antropologicznej"   135
Dominik Wierski Pomiędzy „kinem prymitywnym" a niewyrażonym „kinematografem atrakcji".
Refleksje Aleksandra Jackiewicza o wczesnym kinie    153
Piotr Skrzypczak. Narodziny gwiazdy. Krótki kurs z historii aktorstwa filmowego wczesnego kina pod kierunkiem Aleksandra Jackiewicza   177
Daria Mazur. Między modernizmem, socrealizmem a melodramatem —trzy nurty powieściopisarstwa Aleksandra Jackiewicza   203
Bibliografia prac Aleksandra Jackiewicza   223

Indeks nazwisk   303
Noty o Autorach   313