WYKŁADOWCY

prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon

Filmoznawca, dr hab., prof. UAM, pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Autor książek Dokumenty Kieślowskiego i Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (Poznań 2009).

Więcej

dr Dawid Junke

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i stypendysta programu ISEP na Uniwersytecie Chapmana w Kalifornii. Obecnie doktorant Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską i wykłada analizę i interpretację dzieła filmowego.

Więcej

prof. UŚ dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzone przez nią badania dotyczą głównie współczesnych wariantów filmowego autorstwa, filmowych pejzaży, estetyki noir i neo-noir oraz problemów duchowości i religijności w kinie.

Więcej

dr hab. Konrad Klejsa

Adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książki Filmowe oblicza kontestacji (Warszawa 2008), współredaktor kilku tomów zbiorowych, m.in. Kino polskie: reinterpretacje. Historia - ideologia - polityka, razem z Eweliną Nurczyńską-Fidelską, Kraków 2007.

Więcej

Prof. UJ dr hab. Piotr Kletowski

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (Zakład Korei), Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Kulturoznawca, filmoznawca. Specjalizuje się w antropologii filmu, szeroko pojętej historii kina oraz problematyce kina autorskiego.

Więcej

prof. Tomasz Kłys

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie profesor UŁ i pracownik Zakładu Historii i Teorii Filmu w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej tejże uczelni. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. filmowa narratologia, teoria diegezy i kino niemieckie z okresu Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy.

Więcej

mgr Aleksander Kmak

Filmoznawca i historyk sztuki, doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW. Zajmuje się współczesnym kinem eksperymentalnym i teorią filmu.

Więcej

dr Sylwia Kołos

Adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej (Katedra Kulturoznawstwa) UMK. Prowadzi także zajęcia z historii filmu na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (na kierunku reżyseria dźwięku).

Więcej

dr Ewelina Konieczna

Kulturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się kulturą filmową, badaniami nad recepcją filmu i edukacją filmową.

Więcej

prof. UŁ dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka

Profesor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego. Opublikowała książkę Ojczyzny prywatne.

Więcej

dr Karolina Kosińska

Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską na temat postaci androgynicznej w brytyjskim filmie i kulturze popularnej obroniła w 2008 roku (promotor: prof. dr hab. Andrzej Pitrus) również w ISzA UJ.

Więcej

prof. UWr dr hab. Maria Kostyszak

Pracownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w oparciu o monografię "Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy"

Więcej

prof. Waldemar Kowalski

Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, bada dzieje wczesnonowożytne, a szczególnie kulturę renesansu i baroku, stosunki etniczne i wyznaniowe. Interesuje się nadto historią i kulturą narodów Wysp Brytyjskich.

Więcej

Wybrane wideo

  • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
  • Janusz Morgenstern, O FILMIE "DO WIDZENIA, DO JUTRA...", Warszawa 2005
  • POLSKIE KINO PRZEDWOJENNE, dr Rafał Marszałek
kanał na YouTube

Wybrane artykuły